Chứng nhận

VN EN
 
anh.tatechco@gmail.com
 
091 343 8811

Chứng nhận


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CREATE ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỀM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM, PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

091 343 8811